Con CHIP trên tiến trình 2nm đầu tiên trên thế giới của IBM